STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

                                                                                    

Korsets Seier 3.mai 1973

 

NYE MISJONÆRER TIL PARAGUAY

 

Jeg står i gjeld både til grekere og til barbarer, både til vise og til uvise, således er jeg for min del villig til å forkynne evangeliet også for eder i Rom," Rom. 1,14-15.

Hvilken nåde det er at vi her i vårt land har fått høre evangeliet gjennom mange år, og at Bibelen er tilgjengelig for oss alle? Vi vet nok ikke å sette stor nok pris på dette. Ikke alle steder på vår klode er det slik. Noen må i smug møtes for å dele Guds ord sammen, og det å eie en bibel er et privilegium. Andre har ikke hørt om Jesus og hans forsoningsverk i det hele tatt. Må Gud hjelpe oss som har fått del i frelsen, at vi gjør det vi kan for å dele Guds ord med dem som aldri har hørt navnet Jesus. Ikke, alle kan reise ut som misjonærer, men vi kan være med i bønn og med våre midler for å spre Guds ord. Vi kan alle være sjelevinnere på det stedet vi er, men Gud er avhengig av vår vilje.

Vi har begge hatt gleden og fordelen av å vokse opp i gode, kristne hjem, og som helt unge tok vi vårt personlige standpunkt for Jesus. Begge mottok vi vårt misjonskall i våre ungdomsår, og som nygifte, for 8 1/2 år siden, bekjentgjorde vi vårt kall for vår hjemmemenighet,   Lillehammer Pinsemenighet.

For 8 år siden flyttet vi til Fjellstrand på Nesodden og ble etter noen år overflyttet til pinsemenigheten her, og har ved Guds nåde fått delta aktivt i fra vi bekjentgjorde vårt kall til vi i dag kan begynne å forberede oss for utreise. Dette har vært både en lærerik og prøvsom tid, men Gud har ved sin store nåde bevart og hjulpet oss.

Det har nå lagt seg slik til rette at vi i juli reiser til Paraguay for å lede en skole for de norske misjonærbama der. Dette er en oppgave vi går til med både glede og frykt, men vi tror at Gud vil dyktiggjøre og hjelpe oss. Menig­heten på Fjellstrand har sagt seg villig til å stå som vår utsendermenighet, og dette er vi meget glade for.

Vårt ønske er at Gud må få bruke oss i sin tjeneste, og at mange vil ta oss med i sine bønner.

Misjonskasserer:   Bjørn  Kihlstrøm, 1454 Hellvik

Vennlig hilsen Rigmor og Thorleif Overhalden Lars, Berit og Anders

 

Misjonsarbeidet i Paraguay har i de siste årene hatt en rivende utvikling. Misjonsstasjoner er blitt bygget, lokaler oppført og evange­lisk forkynnelse har trengt dypere inn i landets store og små byer og landsbyer. Misjonærfamilier har reist ut og antall bam i skole­pliktig alder har økt stadig. Til høsten vil 15 bam i skolepliktig alder være på plass i Paraguay, og misjonen blir dermed forpliktet til å sørge for at disse barn får undervisning tilsvarende grunn­skolen i Norge. 

Vi er derfor takknemlige til Gud for at lærer Thorleif Overhalden har tatt på seg oppgaven å undervise disse barna. Hans hus­tru, Rigmor, vil få sin oppgave i skolens internat. Familien Over­halden reiser ut i juli, og vil være på plass i god tid for å begynne sin gjerning i skolen i august.

Arbeidsutvalget henstiller til alle menigheter  som  arbeider for Paraguay å hjelpe familien Over­halden med reisepenger. De får ikke tid til å besøke menighetene, og vi er derfor avhengig av at disse menigheter gjør en innsats her.

Vi ønsker familien Overhalden Guds rike velsignelse i den store og krevende gjerning de nå går inn i på feltet i Paraguay.

For Sør-Amerikamisjonens arbeidsutvalg

Erling Andreassen formann

 

ANBEFALING!

I forbindelse med Rigmor og Thorleif Overhaldens utreise til Sør-Amerika på ettersommeren for å sette i gang en ny skole med internat for norske misjonærbam i Paraguay, vil vi meddele at de har bodd her ca. 8 år, den tid som Th. Overhalden har vært ansatt som lærer i Nesodden kommune.

I de siste år har de tilhørt menigheten her. Vi fant det da naturlig å gå inn som utsendemenighet for dem, noe som også var en enstemmig avgjørelse.

Vi anser Th. Overhalden vel skikket for dette oppdrag med hans rike utrustning og musikalske evner. Og ser det som en berikelse for menigheten og søndagsskolen å ha en slik kontakt med en misjonærfamilie som vi kjenner så godt.

Vi gleder oss til dette og vil ønske dem og deres barn lykke til, med Guds rike velsignelse over deres gjerning.

På grunn av menighetens stør­relse regner vi ikke med å kunne dekke alle utgifter alene, men anser det som rimelig at også andre menigheter trer støttende til.

Menigheten Betanias misjonskasse, R-16, 1450 Nesoddtangen. Postgironr. 3 64 63 61.   Bank-gironr. 1603/23.53057.

For menigheten Betania, Fjellstrand

Frantz W. Berggren 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com