STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Sør-Amerikakonferansen i Tønsberg:

KS 26. April 1991

 

 

Høsttid i Latin-Amerika

 

 

I nydelig vårvær strømmet misjonsvenner fra mange kanter av landet til Tønsberg forrige helg. Betaniamenigheten sto som arrangør av en svært god Sør-Amerikakonferanse.
Menigheten befestet sitt ry som en sterk misjonsmenighet. Møtene var nemlig svaert god besøkt.

 

KS Terje Berg

 

I åpningsmøtet talte misjonær Helge Adolfsen, nylig hjem-kommet fra en reise rundt i amerikanske pinsemenigheter.
Han talte om nødvendigheten av å tro på Gud, og aldri skamme seg ved evangeliet. Det er Guds frelseskraft! Taleren nevnte Abraham som flere ganger i sitt liv omsatte troen i handling. Adolfsen nevnte bl.a. den hurtigvoksende menigheten i Phoenix, der medlemstallet har økt fra 300 til 12 000 på syv år! -

Menighetsmedlemmer evangeliserte og innbød folk til møtene, sa Helge Adolfsen i sin inspirerende tale.

Forstander Odd Ravndal ledet møtet. Ungdomskoret sang.

Formiddagssesjonen

Konferansen konstituerte seg med Roger Samuelsen og Reidar Vatne som ordstyrere, mens Aina Førland Delgado ble valgt til sekretær. Misjonær Birger Sandli talte først om «Såtid i Latin-Amerika». Han leste fra Jer. 1,8-12. - Vi må benytte alle muligheter til å så. Der Gud har kalt oss, der passer vi inn. Men det er viktig at vi bearbeider jordsmonnet, så Ordet som i seg selv er levende og spiredyktig, kan vokse. Til slutt nevnte Sandli
at den som sår og den som høster skal glede seg sammen.

Formannen i arbeidsutvalget, Roger Samuelsen, leste årsrapporten og nevnte at utvalget i løpet av 1990 hadde vært samlet til fem møter og behandlet 45 saker. De åtte landene norske pinsemisjonærer driver arbeid i er følgende:

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Honduras, Paraguay, Pe3ru og Nicaragua. Samuelsen nevnte at 1990 relativt sett ble betraktet som et godt år.

IBRA-mannen Peder Westgård gav uttrykk for at det var ønskelig med flere kurs, da dette hadde stor betydning for radioarbeidet. Imidlertid ble det ønsketenkning på grunn av stram økonomi. Westgard kunne fortelle at det på flere steder er et godt samarbeid på radiofronten mellom de skandinaviske land, og nevnte Colombia som eksempel.

Heidi Iversen rapporterte fra PYMs Barnefond, som  i år er 10 år. Hun kunne fortelle om kr. 70.000,- i merinntekter siste år, slik at innkomne midler i 1990 hadde passert kr. 600.000,-. I jubileumsåret har misjonserene Berit og Tor Sandviken lovet å redigere organet «Gode nyheter".

Middagssesjonen

Etter en trivelig kaffepause i peisestua ble ordet gitt til prosjektleder Helge Bjørklund, som orienterte om PYM-hjelpen og NORAD. Det er en komite som tar seg av alt det daglige arbeid innen PYM-hjelpen. På Økern har vi et sentrallager som oppbevarer tøy og armet utstyr som ønskes sendt ut. Bjørklund fortalte at det i løpet av 1990 er sendt to containere til Latin-Amerika. Den siste tok det over et halvt år å få tollklarering på! Det er sendt trailere med hjelpesendinger til Polen, Romania og Sovjet.

I sitt innlegg om NORAD kunne Bjørklund fortelle at bistandsarbeidet gjennom Norsk Misjonsråd kan støttes gjennom organisasjonen. Da legges arbeidet og planene fram sammen med søknaden.
Vedrørende større prosjekter ber NORAD om forundersøkelse, sa Bjørklund, som av misjonssekretær Reinert O. Innvær ble takket for sin helhjertede innsats, og nevnte at Bjørklund er en av de høyest respekterte overfor NORAD.

Til slutt i sesjonen ble ordet gitt til pastor Hasse Olofsson fra Husqvarna, som orienterte om ISBI. - Internasjonalt Kassettbibelinsstitutt. Det er mangel på åndelige ledere med utdannelse og et virvar av trosretninger, derfor er det deldig viktig og sundt med bibeltrening. Dette arbeidet startet i beskjeden grad i 1976. I dag har vi 40 kurs, det er 5 kurslinjer og vi har 550 kassetter. I Colombia er det 250 elever og i Argentina 150 elever. Målsettingen må være å trene opp dem

 

 

som allerede er i aktivitet, utvikle og modne disse til tjeneste, sa Olofsson. Han nevnte også at kostnadene pr. elev ligger så lavt som kr. 720,- pr. år på grunn av et gunstig stipendsystem.

Ettermiddagssesjonen

Denne ble innledet med Finn Jensens emne «Høsttid i Latin-Amerika". - Det er innhøstningstider i dag. Vi kom som utlendinger til et sterkt katolsk land, men folk vinnes og undervises til å vinne andre. Det som gleder oss mest i årsrapporten er som regel barne- og ungdomsarbeidet. I Sør-Amerika går pinsevekkelsen sterkt fram. Høsten er stor! Av
40 millioner protestantiske kristne er 30 millioner pinsevenner. Skal det bli en god høst er vi avhengige av følgende: Godt såkorn, riktig jordsmonn, vi må så i rett tid og vi må være på den rette måte. Vi er såkomet. I dag er det åpent. Høsttiden er vakker, travel og kort.

Reinert O. Innvær orienterte om «Forsikring av misjonærene». Roger Samuelsen nevnte de nye satsene for misjonærer, som menighetene er anmodet om å rette seg etter. Disse gjelder i tre år fra 1. januar1992.

I et innlegg om Team Action nevnte Helge Adolfsen at teamtanken er Guds tanke. Han hadde et ønske at alle kristne ungdommer gav ett års "militærtjeneste" for Jesus.

Konferansen besluttet å takke ja til Filadelfia, Kristiansand, som innbød til neste års konferanse, sannsynligvis i tiden 8.-10. mai.

Vedrørende menigheters representasjon i arbeidsutvalget, foreslo valgkomiteen at Filadelfia, Mysen og Salen, Halden gjenvelges og at Pinsekirken i Bærum går ut til fordel for Salem, Grorud. Dette ble bifalt av forsamlingen. Ny vaøgkomite ble valgt: Ole Johannes Jorud, Hanne B. Jensen og Dag Nygard.

Til slutt i sesjonen oriente Jorid Blindheim om den norske skolen i Argentina.

Aina Førland Delgado om bibelskolen i Paraguay og Ole Johs. Jorud om bibelskolen iParaguay.

Olav Nygard oriterte om Litteratursenter i Cochabamba, Anders Aasland om flyet i Bolivia og Börje Green om bibelskolen i Cochabamba.

Møte lørdag kveld

Det ble et gripende misjonsmøte. Formannen, Roger Samuelsen, ledet møtet. Han presenterte misjonskandidatene Linda Jensen fra Salen Halden, samt samlet et knippe yngre og eldre misjonærer og interyjuet disse.

Kveldens taler var Oscar Delgado, tidligere katolikk fra Paraguay, gift med Aina Førland Delgado. Han fortalte gripende hvordan han for år siden gikk i pilegrimstog i to timer for å oppfylle løfter til jomfru Maria. Men han oppsøkte pinsemøtene, ble kalt av Gud og kastet ut hjemmefrs dersom han valgte evangeliet. Han havnet på gaten. I ettertid er mor, en bror og flere i hans familie blitt frelst! Han hentet teksten fra Matt. 9,3
38, og talte om å være visjonær, å se behovene, se seg selv  og verdenssituasjonen. Vi må ha en hellig medlidenhet med menneskene. Vi må gi dem materiell og åndelig hjelp.

Det var sang av Betania Menighetsmusikk og Edith Aateigen. Herren talte gjennom Åndens gaver til den store forsamlingen.

Møtet søndag

Til høytidsmøtet søndag formiddag fyltes Betania enna en gang. Menighetens forstander, Odd Ravndal, ledet og misjonærer fylte plattformen. Misjonær Rudolf Wilhelm innledet. Opprinnelig er han fra Sveits, nå misjonær i Peru gjennom en rekke år. Det var misjonssekretær Reinert O. Innvær som holdt talen og leste fra Joh. 21,15-22 og pekte på de store utfordringene vi står overfor. Om det blir visse restriksjoner rundt enkelte land, er likevel PYM i vekst. Gud leder oss også på nye veier. Innvær nevnte også «den nye utviklingen» - nasjonale menigheter ber om misjonærer.

- Misjonen starter med et møte med Jesus, sa Innvær. - Dette forandrer våre liv. Kristi kjærlighet tvinger oss. Dette er en selvopplevd kjærlighet som tvinger oss til lydighet mot Kristi befaling. Innvær kom i sin tale inn på kallet.  Det generelle og det personlige kall. - Å proklamere sin kjærlighet til Kristus medfører ansvar. Det som først av alt betyr noe, er ikke det vi sier og gjør, men det vi er. Jesus sa: «Bli i meg, sa vil jeg bli i dere.» Da bærer vi frukt. Jesus sa til Peter: «Følg du meg!»!

Vi retter en takk til Betaniamenigheten i Tønsberg for en vel tilrettelagt konferanse. På gjensyn neste år i Kristiansand, om  Herren vil.

 

 

 

 Copyright ® 2ø12 www.pymisjon.com