STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Leonardo Alderete:PARAGUAY ESTÁ VENCIENDO EL COVID-19  

 

Asuncion 23 de mayo de 2020

PARAGUAY ESTÁ VENCIENDO EL COVID-19

 

En nuestro país ya no hay circulación interna del virus.Tres factores son los que influyeron para vencer a este azote que está golpeando al mundo entero:

1 - Los hijos de Dios, sin distinción denominacional (incluso el Presidente del País), han clamado y siguen clamando a Aquél en cuyas manos está el control; el Soberano que nada permite que ocurra sin propósito. Sus hijos sabemos que estamos guarecidos bajo sus Alas Protectoras, y nuestro clamor apunta al sometimiento a Su voluntad, ante este hecho, y que los hombres se vuelvan a Dios, Quien tendrá misericordia y será amplio en perdonar. El cierre de los templos no ha frenado la marcha de la Iglesia de Jesucristo, y sigue ejerciendo su función con altura, pese a las circunstancias limitantes.

2 - La fe en Dios no excluye tomar precauciones; al contrario, la negligencia condena la Biblia (Josué 18:3). Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Nuestra parte, debemos hacerla con diligencia (Rom.12:11).

Damos gracias a Dios por la sabiduría que Él ha dado a nuestras autoridades, que han priorizado la vida, y con diligencia han tomado las previsiones necesarias, aunque estas han afectado nuestra economía. La vida vale más que el bolsillo; este, por el tesón que nos caracteriza, vamos a recuperar. Los países que no tomaron previsiones a tiempo son los más afectados.

3 - El acatamiento del protocolo señalado por el gobierno: aislamiento, tapabocas, higiene..., que, aunque hubieron algunos que se resistieron y se tuvo que proceder por ellos en forma coercitiva, la mayoría la acataron y los resultados están a la vista.

TESTIMONIO DE UNA PEQUEÑA NACIÓN QUE EMERGE PARA LA GLORIA DE DIOS!

 

 

 

Asuncion den 23. mai 2020

PARAGUAY overvinner COVID-19

I landet vårt er det ikke lenger intern sirkulasjon av viruset. Det er tre faktorer som medvirket til å slå ned denne plagen som rammer hele verden:

1 - Guds barn, uavhengig av kirkesamfunn (selv landets president), har ropt og fortsetter å rope til Ham som har kontroll; den suverene som ingenting lar det skje uten hensikt. Som Hans barn vet vi at vi er beskyttet under Hans beskyttende vinger, og vårt rop viser at vi underkaster oss Hans vilje, og med dette faktum, vender og menneskene vender seg til Gud, som vil ha barmhjertighet og vil være klar til å tilgi.De stengte templene har ikke bremset marsjen til Jesu Kristi kirke, og fortsetter å utøve sin funksjon med kraft, til tross for begrensende omstendigheter.

2 - Tro på Gud utelukker ikke å ta forholdsregler; tvert imot så fordømmer Bibelen vår uaktsomhet (Josva 18:3). Gud gjør det vi ikke kan gjøre. Vår del, vi må gjøre med flid (Rom. 12:11).

Vi takker Gud for visdommen Han har gitt til våre myndigheter, som har prioritert liv, og nøye har tatt de nødvendige tiltak, selv om disse har påvirket økonomien vår. Livet er mer verdt enn pengene i lommene; dette vil vi gjenvinne. Land som ikke tok nødvendige tiltak i tide, er de mest berørte.

3 - Overholdelse av protokollen presentert av regjeringen: isolasjon, munnbind, hygiene..., og selv om det var noen som gjorde motstand og måtte tvinges til å adlyde, så fulgte de fleste opp, og resultatene ser vi nå..

DETTE ER ET VIDNESBYRD FRA EN LITEN NASJON SOM VIL ÆRE GUD!

 

 

 

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com