STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

 Korsets Seier ,28. oktober 1988

Arbeidet vokser i Paraguay

Overføring av ledelse og myndighet


fra misjon til menighet


Lars Førland                                                                                                           

 

Venneflokker som er vokst opp ved norsk pinsemisjons arbeid i Paraguay, teller i dag 25-30 små og store grupper av troende når en tar med utpostene. På noen av disse stedene er det nå nasjonale evangelister eller forstandere, og noen av disse er igjen lønnet fra Norge. Vi arbeider nå på flere steder enn for få år tilbake, og de nasonale brødre gjør en god innsats.

Når det gjelder å lønne nasjonale med midler utenfra, har dette vært skrevet om og diskutert. Er det en riktig måte å gjøre det på? Det er nok ingen tvil om at en uviselig økonoimisk hjelp til den nasjonale menighet kan bli en "sovepute", der de ikke selv ser sitt ansvar for økonomien.

Spørsmålet om om hvor midlene kommer fra, er etter mitt skjønn ikke det store problemet, men heller hvordan det blir kanalisert.

Misjonen i Paraguay har i samarbeid med den nasjonale menighet kommet fram til et prinsipp som går ut på at alle midler fra Norge til evangelisthjelp, skal gå via menighetskassen i de ulike nasjonale venneflokker. På den måten får evangelisten utbetalt sin lønn av menighetskassereren. Vi ønsker på den måten å hindre at misjonen eller den enkelt misjonær blir stående som arbeidsgiver. Misjonens ønske er at alle midler til evangelisthjelp blir sendt til felleskassen i Paraguay, som f.t. ivaretas av Aina Førland Delgado, Casilla 2612, Asuncion.

 

Så langt det er praktisk mulig, blir midiene sendt til de ulike venneflokker og den nasjonale arbeideren månedlig utbetalt sin lønn av menighetskassen.

Vi vil gjerne at givere i Norge merker seg dette og respekterer denne framgangsmåten.

Vi vil samtidig gjøre oppmerksom på at det arbeides fram mot det mest riktige, nemlig at menighetene selv underholder sine arbeidere, men at det er et stykke vei dit. De små venneflokkene har ennå ikke de økonomiske ressurser til dette.

I det siste året er flere viktige avgjørelser tatt med tanke på overføring av ledelse og myndighet fra misjon til menighet. Vi kan nevne noen:

  • I misjonens forhandlingsmøter har vi nå med oss nasjonale pastorer og eldste, dvs. minst en representant fra hver menighet.
  • Med hjelp fra Misjonsfondet vil nå alle lokalbygg med tomter, overføres legalt til menighetenes juridiske person.Søknader til Misjonsfondet om hjelp til lokalbygg etc. blir vurdert i samråd med de nasjonale ledere.
  • Nye misjonærer som ønsker å hjelpe til i det evangeliske arbeid, vil bli gitt råd og veiledning når det gjelder virkeplass, slik at en sammen med den nasjonale bevegelse kommer fram til det som Gud vil.

Vi vil med disse prinsipper hjelpe fram den nasjonale menighet der de nasjonale ledere gis ansvar på likefot med misjonærer.

Vi takker menigheter og enkeltpersoner som gir sine faste bidrag til våre nasjonale brødre. Hjelpen gjør det mulig for våre menigheter å støtte sine evangelister på ulike steder i dette landet.  

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com