STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

Korsets Seier 1974

 

MISJONEN I PARAGUAY 

  

Det var for 16 år siden at norsk pinsemisjon startet sin virksomhet i Paraguay. Denne misjonen ble startet av 3 kvinnelige misjonærer som tok opp nytt arbeid blant indianerbefolkningen i Paso Cadena. 3 år etter fulgte    misjonær    Josef Iversen og han tok opp et arbeid som svensk misjon hadde etablert, bl.a. med innfødte evangelister. Dette var i Caacupe, og dette sted danner idag et av hovedpunktene for norsk pinse- misjon i Paraguay.

I 1965, for ca; 9 år siden, reiste misjonærfamilien Sigrunn og Oddmar Byberg ut til sin første arbeids-periode i Sør-Amerika. Etter å ha sondert terrenget i Sør-Amerika en del, fant de det mest hensiktsmessig å starte opp arbeid i Paraguay. Bybergs intensjoner var hele tiden ikke å ta opp arbeid på å steder hvor det allerede var evangelisk virksomhet, men de var innstilt på å etablere seg  med  nybrottsarbeid. Forholdene la seg da til rette for slik  virksomhet  i Ypacarai. De kom over en høvelig eiendom som straks ble innkjøpt; og dette sted dannet den videre base for deres arbeid den første virkeperiode  i Paraguay. Dette sted er også i dag et av de sentrale steder hvorfra norsk pinsemisjon driver i Paraguay. På dette sted ble det straks bygget barnehjem og kirkebygg. I løpet av disse år som nå er gått har virksomheten stabilisert seg og viser positiv utvikling. 

I 1967 begynte misjonær Anna Strømsrud et nytt arbeid nord i landet, nærmere bestemt i byen Pedro Juan Cabellero.

 

 Dette sted utgjør også i dag et av de sentrale utgangspunkt for norsk pinsemisjon i Paraguay. Ved hjelp fra blant annet norsk utviklingshjelp har det på dette sted blitt bygget opp en moderne indianerkoloni med sikte på å skape et moderne jord-brukssentrum. Man håper at dette senteret vil trekke indianere ut fra skogene og bosette seg i denne kolonien. Det er allerede vist meget positive resultater fra dette arbeidet, og en rekke familier  som før  levde primitivt ute i store skoger fører nå .en mer normal livsførsel. Den sosiale standard er i høy grad blitt høynet.

I 1966 tok to kvinnelige misjonærer opp arbeid i Atyra. På dette sted ble det straks bygget opp en liten klinikk som siden ble et helsesenter for befolkningen i distriktet.

Norsk pinsemisjon i Paraguay er ung. Likevel tror vi den er livskraftig. I løpet av disse 16 år har det skjedd store forandringer både  i  evangeliserings- arbeidet  og  på   helse- sektoren. Gjennom arbeid og solid undervisning har målsettingen vært å bygge opp nasjonale vitner. I dag ser man flere menn som modnes til å påta seg leder-oppgaver. Det er også en naturlig målsetting at hver enkelt menighet bygges opp til å klare seg selv økonom- isk og administrativt. All optimisme til tross må vi være klar over at dette fort- satt er unge menigheter som fortsatt trenger vår hjelp for den videre  åndelige utvikling. '

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com