STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

Vårt Land 21.07.08

Oppsving i pinsemisjonen

 

Aslak Lima Braut

 

En fersk rapport viser at pinsemisjonen øker kraftig.

 

 

Vårt Land skrev for noen uker siden at misjonsengasjementet i pinsebevegelsen de siste femten årene har vært dalende, men nå viser en fersk rapport fra De norske pinsemenigheters ytremisjon (PYM) at trenden er snudd. 12007 var det 117 misjonærer som var ut^ sendt fra PYM, mot 107 året før. I rene kroner var det en økning på 20 millioner kroner, noe som tilsvarer rundt 35 prosent.

Positivt.

Generalsekretær i PYM, Bjørn Bjørnø, mener å se en positiv utvikling.
- Går vi tretti år tilbake i tid, hadde vi riktig nok flere utsendte misjonærer, men det er problematisk å sammenligne gamle tall med dagens aktivitet.

 

Misjonærrollen har gjennomgått en dramatisk utvikling de siste årene, og i dag har vi flere nasjonale medarbeidere som ikke regnes med i statistikken, sier han.

Bjørnø mener vi må se på en kombinasjon av antall utsendte misjonærer, og kronebeløpet som brukes på misjon. Han deler arbeidet deres i en evangeliserende og en humanitær del.

 - I mange av landene der vi tidligere har drevet mye evangeliserende arbeid, er de nasjonale bevegelsene nå så sterke at vi kan innta en støtterolle i stedet. Derimot er vi tungt inne med humanitær hjelp mange steder, blant annet i Kongo.

Pinsebevegelsen samarbeider med UD og Norad om bistand og humanitært arbeid.

Blant annet er PYM en viktig aktør i det fredsbevarende arbeidet i Kongo. Bevilgningene fra UD/Norad steg fra 35 millioner til 45 millioner kroner fra 2006 til 2007.1 tillegg var det en økning i midlene fra de 290 pinsemenighetene i landet, men her har ikke Bjørnø full oversikt.

Bare 130 menigheter har rapportert inn sine gaver, så vi kan regne med at det totale bidraget fra norske pinsemenigheter er betydelig høyere.

Lokale medarbeidere. Misjonsarbeidet har forandret seg de senere årene, og det er ikke lenger bare Afrika og Madagaskar som gjelder. I dag er faktisk Tyskland det største feltet til PYM, målt i antall utsendte misjonærer.

Det har vært en dreining i aktiviteten, og vi nytter oss i større grad av lokale medarbeidere nå. Det gir en bedre utnyttelse av ressursene. Mange pinsevenner reiser også ut for andre organisasjoner, for eksempel som teltmakere, sier Bjørnø.

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com