STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Korsets Seier uke 25 / 2004

 

PYM – menighetens redskap i misjonstjenesten.

                                                      

PYM – De Norske Pinsemenigheters Ytre Misjon – hadde i mai 2004 misjonshelg med Årsmøte i Trondheim. Rapportene vitner om stor aktivitet for om mulig å bringe evangeliet ut til ”all verden”. Og sammen med evangeliseringen, utføres et utrolig viktig sosialt arbeid til hjelp for svært mange mennesker.

Det er vanskelig å sette tall på verdien av det som utføres gjennom menighetene – PYMs syv Feltutvalg – PYMs Hovedstyre –  PYM-kontoret, PYMs Barnehjelp og PYM-hjelpen.

Gjennom selve kontoret forvaltes ca 50 mill kroner, og det brukes bare 3.4 mill for å administrere alt dette. I tillegg kommer et minst like stort beløp som formidles direkte fra menighetene, og mye av dette administreres av frivillige. Dette viser at svært lite av midlene stanser i Norge. Det skulle tilsi at vi som pinsefolk må kanaliserer våre midler gjennom menighetene og våre egne kanaler. Det gir så absolutt størst effekt. Dessuten er verdien av disse midlene mye større i de land vi arbeider, enn her hjemme.

Mange kjenner sikkert til at T.B. Barratt var med og opprettet ”Norges frie evangeliske hedningemisjon” i 1915.  De sendte ut misjonærer, ordnet med økonomi (så langt det var mulig). Dette rådet ble samlende for den norske pinsemisjon. Men vel 15 år senere ble styret oppløst til fordel for den lokale menighet. Resultatet den gang var i første omgang en nokså stor strid, dernest at misjonsilden ble spredt rundt omkring i menighetene, og menighetene tok ansvaret for sine misjonærer.

Men ideen kom opp igjen i 1945. Kravet til oppfølging av alle misjonærene som stod klare til utreise (over 100) etter krigen, gjorde at arbeidet måtet samordnes bedre. Gunnerius Tollefsen ble ansatt som misjonssekretær i Filadelfia, Oslo. I 1949 ble det utredet behovet for feltkonferanser for å bedre samarbeidet mellom menighetene. Hans Svartdal fortsatt arbeidet i 1965. Dette arbeidet har så utviklet seg til dagens misjonskontor med 9 ansatte, og hvor generalsekretær Svein Jacobsen er leder.

 

 Ville nåværende misjonsarbeid ha vært mulig uten dette? Jeg tror ikke det. Kravet fra både norske myndigheter, og samarbeidspartnere og myndigheter i misjonslandene, gjør at dette ville være svært vanskelig for de fleste menighetene i Norge. Dette krever kunnskap og kompetanse som langt overgår det de fleste menigheter klarer å skaffe seg.

Hva er så nytten av misjonskontoret med tilhørende feltutvalg og hovedstyre? Misjonskontoret bidrar med viktig informasjon, tilrettelegging, forsikringer osv. for misjonærer som er på veg ut til arbeidsfeltet. Kontoret gir på forskjellig vis støtte til arbeidet ute, og ved hjemkomsten. Prosjekter (via NORAD og UD og andre) som gjennomføres, får profesjonell oppfølging både ute og hjemme, noe norske myndigheter krever.

I blant er det personalsaker som krever et sentralt organ for å gjøre nødvendig oppfølging.

Gjennom feltutvalgene og kontoret gjøres et viktig informasjons- og inspirasjonsarbeid gjennom Korsets Seier, Misjonsbilag, konferanser, bibelskoler og de utallelige kontakter som er knyttet.

Menigheten får direkte styring av misjonsarbeidet gjennom deltagelse i feltutvalgene. Lederne for feltutvalgene sammen med direktevalgte, dannet PYMs Hovedstyre hvor de store linjer trekkes opp, samtidig som kontoret har et ansvarlig styre.

Jeg er svært takknemlig for at vi har en slik ordning for misjonsarbeidet vårt!

 

Rudolf Leif Larsen

Styreleder i PYM

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com