STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Korsets Seier, fredag 22. April 1988

 

Sør-Amerikakonferansen: TENT FOR JESUS

 

150 utsendinger opplevde en virkelig inspirasjonshelg under Sør-Amerikakonferansen i Skien. Forstander Jostein Janøy hilste fredag kveld en stor forsamling velkommen til konferansens første samling. Han oppforderet hver enkelt til å framstille seg selv som et levende, hellig Gud velbehagelig offer, til å spørre hva vil du nå Gud? Da VIL Den Hellige Ånd tenne i våre liv.

Gro Agersten

Misjonær Finn Røyne talte inspirert om konferansens tema «Tent for Jesus». Han tok utgangspunkt i Hebr. 2,9: «Jesus, ham vi ser...» Nøkkelen til å bli tent og være tent for Jesus, er å se ham. Vi må ha åpenbaring av Jesus selv. Gideon ble møtt med denne hilsen fra Herren: «Gå avsted så sterk som du er. Jeg vil være med deg. Det er Jesu hilsen også til oss i dag.

Lørdag morgen konstituerte konferansen seg med Roger Samuelsen og John Agersten som ordstyrere. Arbeidsutvalgets formann, Roger Samuelsen, leste fra Ef. 2,11.22, og påpekte nødvendigheten av å være tent for Jesus. Da brytes stengslene ned, og vi blir en enhet i Kristus. Sammen bygger vi på ham som er hjørnestenen.

Tent for å bygge

Erling Andreassen, som nettopp er kommet fra Bolivia, innledet emnet:  «Tent for å bygge». Han sa innledningsvis at hver enkelt av oss har vår spesielle tjeneste. Det er for skjellige oppgaver i bygge tjenesten. Alle kan ikke gjøre alt. Nehemias er forbilde på en god byggmester. Nehemias spurte etter informasjon. Hvordan er det i Jerusalem? Vi vil ha informasjon her hjemme om det som skjer på misjonsfeltene? Vi rnå ut med informasjon. Informasjonen grep Nehemias hjerte. Han forberedte seg til å reise. Han måtte gå selv. Han begynte å planlegge, å sette opp en strategi for arbeidet, en målsetting. Og han gikk inn for samarbeid. Han gikk så helt inn i situasjonen og ble så ett med dem i Jerusalem, at han sa: «Se, hvor dårlig det står til med oss.» Nehemias fordelte arbeidet, det ble arbeid til alle. Det var en ringe begynnelse, De møtte motstand, hån og spott.

Nehemias oppmuntret og motiverte folket til å fortsette når de følte seg motløse og ikke orket mer. Han sa: «La oss samle oss, vi er spredt på muren.» Og så arbeidet de side ved side. Nehemias la også vekt på rett og rettferdighet. Senere overgav han arbeidet til dem som var i landet og reiste. Men han kom tilbake og så at det hadde oppstått problemer, så han irettesatte og satte i rette skikk igjen.

Erling Andreassen understreket at vi har mye å lære av Nehemias' strategi i vårt misjonsarbeid. Vi skal bygge Guds menighet. I Bolivia går det sosiale arbeidet og menighetsarbeidet hånd i hånd. Vi må bygge kirkelokaler, bibelskoler, klinikker, barnehjem, skoler. Alt for å bygge opp Guds verk og menighet i Bolivia. Vi står sammen i et nordisk samarbeid, der også brasilianske misjonærer står med.

Andreassen ønsket bedre  samarbeid  mellom PYMs kontor, arbeidsutvalg og misjonen ute i koordineringen av behov og plassering av misjonærer og nye kandidater.

Misjonssekretær   Reinert O. Innvær understreket  nødvendigheten av vilje til samarbeid, også over landegrensene, respekt for fellesskapet og hverandre, og respekt for vedtak og ordninger vi er med på å sette i gang. Vi bygger for en nasjonal bevegelse, en nasjonal menighet.

Ivar Aas stilte spørsmålet: Hvem skal vi informere? Vi trenger misjonsinformasjon i menigheten, for forstandere og eldste.

Helge Bjørklund informerte om det som gjøres ut fra Misjonskontoret for å oppruste informasjonsmaterialet.  En  PYMI-komité arbeider med tilrettelegging av utstillinger, brosjyrer, bildemateriell og slidesserier. Man håper å ha dette ferdig til Sommerstevnet. Det ble igjen understreket nødvendigheten av at misjonærene får tid til å fortelle fra misjonsfeltene i møtene våre.

Tent for å tenne

I ettermiddagssesjonen innledet misjonær Gro Agersten  over  emnet: «Tent for å tenne». Det er Den Hellige Ånds ild som må tenne våre hjerter. Hvordan kan vi tenne andre i brann hvis vi ikke selv er en ild? Hvordan kan vi spre lys uten selv å være lys?

Vi kan bare gi videre det vi selv har! Også i dag gjelder Jesu ord om å fornekte seg selv og følge ham. Men han sier også: «Den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.» Når vi våger å gå på Jesu løfter, får vi se at de holder. Er vi villige til å legge oss på alteret, overlate oss helt til Jesus for at hans ild skal kunne falle over våre liv?

 

Josva sa på resultatene av Guds Ånds virke i Mose liv, og ble tent i brann for å føre Guds verk videre. Gud la den samme ånd som hvilte over Moses på Josva. Slik skal også våre medarbeidere i Sør-Amerika se og kjenne i våre liv virkningene av Guds ild og kraft og bli tent i brann for Jesus.

Josva så Moses stråle etter samværet med Gud. Han så hans vrede og sorg over folkets synd. Han opplevde Mose vidsyn og storsinn, og de mektige gjerninger han gjorde, men framfor alt så han Mose lydighet mot Herren.

Apostlene var tent av Den Hellige Ånd, og det tente rundt om der de reiste. Menigheter vokste fram, evangelister, forstandere og eldste ble reist opp. Slik er det også i Sør-Amerika i dag. Men vi ønsker en enda større brann. La oss huske at vi skal bygge kristne søramerikanske menigheter, ikke «norske». Vi må ta lærdom av de jødekristne lederne i Jerusalem som hadde visdom til å skille mellom det som tilhørte jødedommen og den gamle pakt, og evangeliet og den nye pakts budskap.

Det er lett gjort å veve norske tankemåter og metoder inn i evangeliet. Da kan vi uten å ville det, hindre ilden å spre seg istedenfor å hjelpe den fram. «Og Gud som kjenner hjertene, gav dem vitnesbyrd, idet han gav dem likesom oss Den Hellige Ånd.» Det ble en ransakende bønnestund etter innlegget. Senere understreket flere nødvendigheten av ilden og kraften i våre liv for å være det redskap Herren har tenkt oss til i hvilke oppgaver vi enn står i.

Peder Westgård informerte om IBRA-kurs både i Norge og Bolivia, og om nye framstøt på dette område. Radioarbeidet er en viktig del av evangeliseringen i Syd-Amerika. Både Helge Adolfson og Noomi Jensen gav oss nyttige opplysninger om Team Action. Begge var tent for dette tiltaket, og vi tror mange unge vil få større evangeliseringsglød   og mange unge vil få større evangeliseringsglød  og misjonsengasjement gjennom Team Action.

Deltakerne fikk også informasjon om PYM-hjelpen  og  PYMs Barnefond. Konferansen vil anbefale menighetne å ta opp et offer til PYMs Barnefond på tilstelninger som 17. mai og Julaften.

Neste års konferanse blir i Sandnes 14..-16. april 1989.

Når det gjelder arbeidsutvalget, går Skien ut til fordel for Betania, Brevik. Reinert O. Innvær takket menigheten i Tabernaklet for et fint arrangement og for den gode oppslutningen fra menigheten. Arbeidsutvalget ble takket, likeledes   felleskasserer Ågot Innvær. Helge Adolfsen ble også takket for tiden som formann, og Roger Samuelsen ble ønsket velkommen som den nye. Han har allerede fungert en tid.

Tent for å gå

En stor forsamling var møtt opp till misjonsmøtet lørdag kveld. Nye aspiranter ble presentert. Likeså de tilstedeværende misjonærer.

En stor flokk misjonærbarn sang noen friske spanske kor. Misjonærene Rudolf Larsen og Torstein Tørre talte over emnet: «Tent for å gå». Larsen sa at vi trenger både et himmelsk syn og et syn for det nærværende for å gå. Det var sterke innlegg som grep våre hjerter. Noomi Jensen understreket at vi er jordens salt. Og vi er verdens lys. Misjonen er vårt ansvar. Vi som Guds folk bør fokusere på noe helt annet enn materialisme Spør Gud hva vil du med pengene mine, med livet mitt. Gud er til å stole på. Troen må være det viktigste i livet for oss. Innbydelse til innvielse og overgivelse gikk ut, og mange søkte fram til forbønn. Guds Ånd var til stede og talte til oss.

Tent for å sende

I formiddagsmøtet søndag fikk vi bl.a. en hilsen fra en av våre eldre misjonærer, Frantz Mangersnes, som minnet oss om at vi står i gjeld. Kristus har gitt sitt liv for oss. Hva gjør vi for ham?

Misjonssekretær   Reinert O. Innvær talte over emnet: "Tent for å sende". Tent for å sende, er å være tent for Jesus, og for å være tent for Jesus trenger vi en åpenbaring av hans guddommelighet og herlighet. Men vi trenger også en berøring av ham. Innvær sa også at den menighet som bare ser i misjonskassen, knapt kommer til å sende mange misjonærer. Løft øynene og se at mulighetene er der. Både den som går og den som sender må gjøre den samme opplevelse, grepet av Kristus.

Vi kan se tilbake på en konferanse som gav inspirasjon til fortsatt tjeneste og som mante til større overgivelse til høstens Herre.

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com