STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

                                                                                    

Korsets Seier 30.april1999

Seier for indianer-arbeidet i Paraguay

Tekst og foto: Inge Bjørnevold

 


Indianermisjonen og mestisarbeidet som norsk pinsemisjon har bygd opp i Paraguay, er nå registrert i forskjellige bevegel­ser. «Skilsmissen» skjedde i full forståelse, og man merket Guds velsignelse over høytiden.

Den 6. mars i år hadde indianermenigheten, «Iglesia Evangelicia Filadelfia Indigena» i Para­guay, sitt første årsmøte på Evangeliesenteret  i  Curguaty. Kristne indianarar og andre frå fylka Canindeyu og Alto Paranå var samla.

God representasjon

Menigheten, godkjend av staten i regjeringsdekret nr. 215/1998, står derfor som sjølvstendig menighet med alle dei rettar som dette gjev i Paraguay. Menigheten består av medlemer frå det 40 år gamle misjonsarbeidet i Paso Cadena og det 17-18 år gamle arbeidet i Fortuna, Curuguaty.

Pionermisjonærar i Paso Ca­dena var Bergljot Nordmoen (seinare Norheim), Gunvor Johansen (seinare Iversen) og Ruth Kjellås. I Curuguaty var det Anna Strømsrud som tok opp arbeidet, og som seinare har stått med i mange år.

Saman med indianarane denne dagen var medlemer av menigheten Filadelfia i Ypacarai, der indianarene før høyrde til. Dessuten var dei norske misjonærane som ar­beider med indianarar med:

Anna Strømsrud, Gunvor og Ingvald Skretting, Shelia og Olav Skretting, og Inger Johanne og Inge Bjømevoll.

 

 

Årsmøtet vart halde på fø­remiddagen med god repre­sentasjon for dei forskjellege stadane. Ei ku hade vorte slakta dagen før, så det vart innbydt til festmiddag slik berre folk i denne delen av Sør-Amerika kan laga grill­fest

Felles mål

På ettermiddagen var det åndeleg fest med innslag av mange deltakarar. Hovudtalar var pastor Ramon Estigarriba frå Filadelfia, Ypaca­rai, som er mestismenigheten som indianermenigheten Fi­ladelfia har gått ut av. Han og leiar for utposten deira i Curuguaty, Alfrcdo Sauccdo, hadde og kome med hel-sningar i årsmøtet. Dei ynskte Guds signing i arbei­det. Begge såg fram til eit ope og godt samarbeid menighe­tene imellom.

Leiarane for begge desse menighetene takka misjonen for det arbeidet som var ned­lagt, og for dei eigedomar dei fekk. Dei ynskte framleis godt samarbeid med, og hjelp frå misjonærane. Vårt felles mål er å nå nye område og vinna nye sjeler for Han som døyde på Golgata kors for oss alle, vert det sagt.

 

 

Bildet: Styret i indianermenigheten Filadelfia, Curguaty, og Anna Strømsrud, som grunnla arbeidet.

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com