STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

Vårt Land 26. mai 2009

Undervisning er sannsynligvis det mest effektive middelet til å nå de målene som er satt for norsk utviklingshjelp, skriver Nils Chr. Boye.

 

Utdanning mest effektiv u-hjelp

 

Studier foretatt av Direktoratet for utviklingssamarbeid, Norad, viser at faren er stor for at bistanden i for liten grad kommer de fattige til gode, og at den kan stimulere til korrupsjon. Norge yter en betydelig bistand, og den bør økes. Men for å lykkes med dette trenger regjeringen støtte i folket. De må kunne vise til at hjelpen kommer fram, og at den blir til hjelp for de fattige.

Mye kan oppnås ved å satse langt sterkere på undervisning på bygging og drift av skoler i de fattigste landene. Det kan ikke være vanskelig å finne ut hva det koster, for eksempel per skoleelev, å dekke utgiftene til skolemateriell, skoleuniform, et godt daglig måltid og lønn til lærer. Og det må være mulig å kontrollere at pengene blir brukt til formålet at læreren får den avtalte lønna, at barna har undervisningsmateriell, skoleuniform og så videre at pengene ikke havner i lommene på uærlige ledere.

Undervisning er sannsynligvis det mest effektive middelet til å nå de målene som er satt for norsk utviklingshjelp. Det vil gi et viktig bidrag til:

  • Utryddelse av ekstrem fattigdom og sult. Kunnskaper er det beste fundamentet for utvikling av et land. Å kunne skrive og lese er nødvendige forutsetninger,
    I de fattige landene arbeider de fleste som bønder. Skolen kan gi undervisning i hvordan de kan øke avlingene og ta vare på jordas fruktbarhet. Det de lærer danner basis for livslang læring og forbedringer.
  • Fremme likestilling og styrke kvinners posisjon. Skolegang for jenter er sannsynligvis det viktigste vi kan gjøre for å styrke kvinners selvrespekt og likestilling. Kunnskap vil føre til at de lettere kan forsørge seg selv, med den frihet dette innebærer. Og de vil kunne skaffe seg kunnskap om mange forhold, for eksempel om ulempene og farene ved kjønnslemlestelse.

 

  • Bekjempe hiv/aids, malaria og andre sykdommer. Mange av de mest utbredte sykdommene i utviklingslandene kan forhindres dersom menneskene har de nødvendige kunnskaper. Det gjelder overføring av HIV, malariasmitte, og sykdom og død som skyldes bruk av forurenset vann og manglende hygiene. Rikrig ernæring hindrer mangelsykdommer og gir kroppen større motstandskraft. 
  • Miljømessig bærekraft. Miljøproblemene blir stadig viktigere i alle land. Det kreves større kunnskap blant den jevne borger for bedre å kunne ta vare på og forvalte vannforekomstene, verne skogene, både regnskoger og mangroveskoger, og det tilhørende biologiske mangfoldet.

Vi tror at demokratiet er den beste styringsformen. For at det skal fungere godt, kreves det at befolkningen har visse basiskunnskaper. Kunnskaper er også viktig for at fattige skal kunne hevde sin rett overfor dem med makt og penger.

Ved å satse på undervisning vil vi nå de fattige. Og det kan gjøres på en måte som sikrer at pengene når fram. Kunnskaper vil hjelpe de fattige til å hjelpe seg selv.

Nils Chr. Boye, Hafrsfjord

 

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com